Temelleri yaklaşık 30 yıl önce atılan BVN, kuruluşundan bugüne insan kaynağını en önemli sermayesi olarak görmektedir. Bu nedenle kurum kültürü ve aidiyet duygusunun gelişmesi, çalışanların hem psikolojik hem de entelektüel olarak desteklenmesi insan kaynakları politikasının temel taşlarını oluşturur.

Tüm İnsan Kaynakları süreçleri bu temel politikadan yola çıkarak oluşturulmuştur.

• Eşit işe eşit koşul ve eşit fırsat ilkesini benimsenir.

• Personel ihtiyacı doğduğunda, tüm adaylarda pozisyonun gerekli kıldığı eğitim, iş tecrübesine ve temel yetkinliğine ilişkin kriterler dikkate alınır. Süreç şirketimize çeşitli kanallarda gelen başvuruların değerlendirilmesi ile başlar. Özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adaylar mülakata çağırılırlar. Aranan pozisyona en uygun adayı belirleyebilmek için ilgili Bölüm Yöneticileri görüşmeler organize edilir. Adayların bilgi ve becerileri görüşmeler sırasında sorgulanır. Uygun görülen adaylar planlanan pozisyona yerleştirilirler.

• Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adalet ilkesi belirlenir. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir. Özellikle mavi yaka personellerin mesleki yönden desteklenmesi için eğitim programları takip edilerek uygulanır.

• Çalışma ortamının kalitesine önem verilir ve verimli çalışma ortamı sağlanması için gerekli uygulamalar yapılır.

• Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda rahat bir şekilde çalışmalarını sağlayacak gerekli önlemler düzenli olarak yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında gündeme getirilir ve uygulanması titizlikle takip edilir.

• Öneri ve Şikayet Prosedürü ile firma içerisinde kurulan istasyonlarda çalışanların şeffaflıkla önerilerini dile getirmeleri sağlanır, onaylanan öneriler ödüllendirilir.

• Organizasyonel gelişim için oluşturulan çeşitli projelerde bölüm yöneticilerinin de katılımı sağlanır, görüş alışverişi ile projelere katkı sağlanması amaçlanır.

• Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir.

• Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Çalışanlar arasında hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmasına izin verilmez, terfi, ücret gibi konularda adil ve şeffaf bir değerleme sistemi benimsenir.

OEM Satış Mühendisi

Bölge Satış Yöneticisi

Export Sales Support Specialist

Yurt Dışı Satış Uzmanı

Kurumsal İletişim Yöneticisi

Tüm açık pozisyonlar için tıklayınız.

KAMPANYA VE TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “BVN” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a)      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

BVN olarak, sizin tarafınızdan web sitesi üzerinden online veya basılı form doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b)      Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BVN hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

c)       Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; tedarikçilerimizle açık rızanıza istinaden paylaşılabilecektir.

d)      Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

         Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

         İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

         İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

         Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cd. No:147 34555 Arnavutköy/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

         Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

         Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@bvnair.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

KAMPANYA VE TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “BVN” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a)      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

BVN olarak, sizin tarafınızdan web sitesi üzerinden online veya basılı form doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b)      Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BVN hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

c)       Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; tedarikçilerimizle açık rızanıza istinaden paylaşılabilecektir.

d)      Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

         Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

         İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

         İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

         Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cd. No:147 34555 Arnavutköy/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

         Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

         Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@bvnair.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çalışan Adayı Aydınlatma Bildirimi

a) Veri Sorumlusu
BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz,
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenir.
c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için E-posta gönderimi ile, İnternet sitesi üzerinden form doldurulması ile, Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi ile, Belediyeler Aracılığıyla, İlgili kişi tarafından iletilmesi ile, İŞKUR üzerinden ilan verilmesi ile, Kariyer siteleri ve/veya portalları üzerinden iş başvurusu yapılması ile, İlgili formun doldurulması ile yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi ile toplanır.
d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir kuruma, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmamaktadır.
e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
• Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cd. No:147 34555 Arnavutköy Istanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@bvnair.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.