TR ENG
 • Fan Seçim Programı

POLİTİKALARIMIZ

Politikalarımız

  ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevreye dost, doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş Türkiye’nin öncü havalandırma sistemleri tasarımı, üretimi ve satışını yapan BVN olarak ilgili taraf ihtiyaçlarını, beklentilerini ve memnuniyetini esas alarak sürdürdüğü faaliyetlerimizde;
 • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevresel risk değerlendirme çalışmaları ile faaliyetlerimizde gerçekleşebilecek çevresel olay ve kazaların oluşmasını önlemeyi,
 • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanarak tüketimi azaltarak çevresel yaşam döngüsüne katkıda bulunuyoruz.
 • Atıklarımızı kaynağında azaltmak için çalışmayı, atıkları geri kazanım sürecine dahil etmeyi ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini eğitimlerle arttırmayı,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevresel konularda yapacağı önerileri değerlendirmeyi ve çevre performansına katkı sağlayarak önerileri uygulamayı,
 • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, iç denetimlerle çevre performansımızı artırmayı taahhüt ederiz.
 • KALİTE POLİTİKAMIZ

 • BAHÇIVAN MOTOR; olarak faal halde olduğumuz; ELEKTRİK MOTORLARI, ISITMA, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TASARIMI, ÜRETİMİ, TEKNİK SERVİSİ VE SATIŞI kapsamı dahilinde;
 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
 • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
 • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
 • Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
 • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
  kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda BAHÇIVAN MOTOR olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

BAHÇIVAN MOTOR; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için lüzümlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

BAHÇIVAN MOTOR; ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.

BAHÇIVAN MOTOR faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.

BAHÇIVAN MOTOR; İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minumuma indirecektir.